ثبت نام

(تاکسیران)

برای استفاده از امکانات رفاهی تاکسیرانی بایستی مراحل ثبت نام را دقیق تکمیل نمایید

(خدمات دهنده)

کاربر گرامی پس از ثبت نام پیشنهاد دلخواه خود را ارائه نمایید

(خدمات دهنده)

پیگیری درخواست